тел: 02/ 931 – 23 – 60 02/ 931 – 22 – 07 info@folkbg.net

Условия за ползване

Всички изображения, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на „Медия БГ Груп“ (собственик на Радио FolkBG) и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за „Медия БГ Груп“ и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на „Медия БГ Груп“ и посочване на линк към уебсайта на „Медия БГ Груп“ и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на „Медия БГ Груп“ и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на „Медия БГ Груп“ и/или неговите партньори интерфейс. Информацията не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти.

„Медия БГ Груп“ и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писменно съгласие на „Медия БГ Груп“ и/или неговите партньори за съответния вид използване.

„Медия БГ Груп“ поддържа актуална информацията на уебсайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „Медия БГ Груп“ не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на уебсайта се представя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана в съответствие с приетата от Сайта Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Медия БГ Груп“ не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Предоставената от Вас лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица. Услугата, която Ви предоставяме е безплатна. „Медия БГ Груп“ има право да поставя на страниците на уебсайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. „Медия БГ Груп“ не контролира тези cookies.

„Медия БГ Груп“ може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

„Медия БГ Груп“ не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на „Медия БГ Груп“ не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство.Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско – промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Всеки потребител на уебсайта е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите, предоставяни от „Медия БГ Груп“

С достъпа си до този уебсайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.